Med hjertet i Tromsø - Tilstede i verden

Betingelser og rutiner ved KULTA, Tromsø Kommune.

Ved KULTA er det tilbud om aktiviteter og kurs i ulike scenekunstgrener som nysirkus og teaterfag for barn og unge. Vårt samfunnsoppdrag er å skape arenaer gjennom disse fagene der mennesker skal utvikle seg til gode, selvstendige og trygge samfunnsborgere, samt gi kulturell og kunstrisk kompetanse og mestringsopplevelse.

Betingelser ved innmelding;

1. Opptak venteliste

KULTA anser søknad som et ønske om plass. Ved tilbud om plass vil derfor KULTA kun ha skriftlig tilbakemelding fra deltakere som likevel ikke ønsker plass jf. punkt 6.

Innmeldingen er bindende og opphører først når skriftlig oppsigelse eller permisjonssøknad er mottatt og behandlet av KULTA  jf. punkt 4 til 6.

1.1  Type tilbud av plass:

a)    Fast aktivitet (ingen sluttdato)

b)    Kortere og lengre kurs (sluttdato)

1.2  Prioritering venteliste:

a)    Deltakere som kommer tilbake fra permisjon.

b)    Deltakere som har hatt samme fag sammenhengende i to år og som ønsker å bytte til annet fag.

c)     Deltakere fra ventelisten (med utgangspunkt i gruppe, kjønn og dynamikk).

2. Frister for aksept av plass

Deltakere som ikke tar imot plass ved KULTA:

a.     Vi opererer med 1. uke (inkl. helg) frist ved hovedopptaket

b.     Ved senere opptak kan fristen være noe kortere.

3. Permisjon
Innvilges med utgangspunkt i deltakers situasjon. Vi prioritere sykdom og flytting fra kommunen. Permisjon gis for inntil ett år, men kan forlenges ved søknad.

Permisjonssøknad sendes skriftlig jf. punkt 5. og 6.

Deltakere som kommer tilbake etter endt permisjonstid vil bli satt på venteliste, men har prioritet jf. punkt 1.2. KULTA kan ikke garantere for plass eller samme instruktør.

4. Videreføring av plass eller utmelding
Ved plass på fast aktivitet videreføres plassen automatisk fra høst – til vårsemesteret. Fra vår – til høstsemesteret videreføres plass ved gjennomført digital re-registrering. Ved plass på kurs avsluttes tilhørende plass ved oppgitt kursslutt. For alle aktiviteter gjelder disse fristene for videreføring av plass og utmelding (permisjon eller oppsigelse);

a)    1. mai for høstsemesteret, utmelding for høsten skal bekreftes skriftlig gjennom den årlige digital re-registreringen.

b)    1. desember for vårsemesteret, utmelding skal gjøres jf. punkt 6.

5. Krav om skriftlig tilbakemelding.

Sendes til KULTA; kulta@tromso.kommune.no

Manglende skriftlig tilbakemelding kan føre til krav om å betale kurs – og/eller semesteravgift.

6. Utleie utstyr

Leietaker er ansvarlig for utleid utstyr tilknyttet plass.

Skade eller tap av utstyr dekkes fult og helt av leietaker.

Det skal foreligge en signert leiekontrakt for utleieforholdet, med unntak av enklere kostyme, hvor muntlig avtale prioriteres.  

Ved innlevering kontrolleres utstyret og registreres som tilbakelevert.

Faktureres etter avtale.

7. Priser 2017.

3900,-  årsavgift for deltakere tilknyttet fast aktivitet.

Pris på kurstilbudet vårt avhenger av type og lengde, og hvor pris formidles i forkant av oppstart og påmelding.

8. Betaling.

Deltakere som starter på fast aktivitet etter 1. mars og 1. November får en reduksjon i semesteravgiften.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/deltakere via SMS til mobilnummer som er registrert på elevkortet. Det gis reduksjon ved tap av aktivitet innenfor samme disiplin ut over to ganger per. semester dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende aktivitet som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen reduksjon.

Deltakere på fast aktivitet som i tillegg benytter seg av kurstilbudet vår  (altså aktivitet som kommer i tillegg til et fullpristilbud) får rabatt.

Faktura utstedes i september for høstsemesteret og i februar for vårsemesteret. Faktura for sommertilbud utstedes i juni. Fakturarutinene er tilknyttet kommunes purring- og inkassosystem.

Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår. Kommunale avgifter finnes under: www.tromso.kommune.no/priser

9. Klager

Klager på aktivitet, pris/faktura og evt. andre saker, skal sendes til: kulta@tromso.kommune.no

KULTA vil behandle klagen så snart som mulig og innen 3 uker fra mottatt henvendelse.

 

Oppdatert 22.05.2017